, .

.

View Web design

 
Законодателство
Акционери
Партньори
за клиенти
за нас
лого на RePack
Разделно събиране
образование
За Контакти
 
Нов адрес:
София 1000,
ул. „Никола Габровски“ 16,
офис 2
Телефон:
02/ 983 64 44 ;983 58 88;983 63 33
Факс:983 59 99
Мобилен:088 785 9005:089 966 1609
E - mail :repack@abv.bg
Лице за контакти:
Иван Михов
 
 

договор


ДОГОВОР 0000
ЗА ПОЕМАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕ ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ОТ ОПАКОВКИ

Днес, 01.01.2013г. между:

“РЕПАК” АД, рег. по ф.д. 6159/2004 г., ЕИК:131257549, със седалище: гр. София, ул. “Иван Вазов” №36 и адрес на управление и кореспонденция: гр.София 1000, ул.”Екзарх Йосиф” №77, представлявано от Иван Стефанов Михов, в качеството му на Изпълнителен директор на дружеството
и
“..........”ЕООД, ЕИК:,,,,,,,,,,,,,,, със седалище и адрес на управление: гр.,,,,,,,,,,,, ул.”,,,,,,,,,,,,,,”№,,,, представлявано от ,,,,,,,,,,,,,,,, в качеството му на ,,,,,,,,,,,,,,,,, се сключи следният договор за сътрудничество в областта на оползотворяването на отпадъци от опаковки с цел постигане на целите по чл. 9 от Наредбата за опаковки и отпадъци от опаковки, приета на основание чл.13, ал.1 на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/-ДВ бр. 53/2012 г. и реферирана по натам като НАРЕДБАТА

ПРЕАМБЮЛ

Чл. 1. РЕПАК е колективна организация по оползотворяване, която притежава Разрешение № ООп-04-03/11.02.2010 г. издадено на основание чл. 81, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците и изменящо Разрешение № ООп-04-00/01.11.2004 г. Дружеството има за основни свои приоритети:
- Сьздаване на ефективна и устойчива колективна система за разделно сьбиране, рециклиране и оползотворяване на отпадьците от опаковки от домакинствата, тьрговските и обществените обекти и промишлеността;
- Предоставяне на икономически приемливо и дьлгосрочно решение за постигане на количествените цели за рециклиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки, посочени в чл. 9 на НАРЕДБАТА, в услуга на лицата, които пускат на пазара на територията на Р България опаковани стоки, участващи в организираната от РЕПАК колективна система;
- Освобождаване на фирмите, участващи в организираната от РЕПАК колективна система от задължението да заплащат държавни продуктови такси за пусканите от тях опаковки на пазара
Чл. 2. “..........” е лице, което пуска на пазара продукти /производител, вносител и/или лице, което въвежда на територията на Р. България от друга страна членка на ЕО или извън него опаковани стоки и опаковъчни материали/ след употребата, на които се образуват масово разпространени отпадъци от опаковки. Съгласно чл. 14 ал.1 от ЗУО, производителите и вносителите са отговорни за разделното им събиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки, получени в резултат на употребата на тези стоки, както и за постигне целите разписани по чл.9 на НАРЕДБАТА.
Чл. 3. С този договор страните целят да уредят взаимоотношения си относно поемане на задължението по оползотворяване на отпадъците от опаковки, образувани в резултат на употребата на опаковани стоки, пускани на пазара от “..........” на територията на Р България.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 4. Ал.(1). На основание чл. 14, ал. 2, т. 2 и ал.5 от ЗУО, “..........” възлага на РЕПАК изпълнението на задължението си за оползотворяване на отпадъци от опаковки, пуснати на пазара. РЕПАК приема да изпълни това задължение срещу заплащане на месечна вноска за оползотворяване, като се задължава да предостави на компетентните органи необходимата по закон документация, удостоверяваща неговото изпълнение.
Ал.(2). При нормативно изменение на целите по чл.9 на НАРЕДБАТА, страните предоговарят изпълнението на горното задължение, за което се подписва допълнителен анекс.
Чл. 5. Задължението по предходния член се отнася за всички видове опаковки, пускани на пазара от “..........”, за които се дължи продуктова такса по Приложение 3 към чл. 1, ал. 5, т.3 от Наредба за определяне на реда и размера на заплащане на продуктова такса за продукти след употребата, на които се образуват масово разпространени отпадъци ПМС 120 /ДВ бр.53/2008 г./
Чл. 6. Рециклируемите, производствени отпадъци, генерирани на площадките на
“..........”, които не представляват отпадъци от опаковки по смисъла на §1, т.19 от ДР на НАРЕДБАТА и за които не се дължи продуктова такса, могат да бъдат третирани от предприятия, притежаващи съответните разрешения или регистрации по чл. 35 от ЗУО, с които РЕПАК е в договорни отношения.
Чл. 7. РЕПАК не поема ангажимент по настоящия договор за оползотворяване на опаковките, за които не е подадена коректна информация, както и за оползотворяване на опаковките, за които не е заплатена дължимата месечна вноска в предвидените за това срокове.
Чл. 8. РЕПАК не поема изпълнението на други задължения, предвидени в ЗУО и НАРЕДБАТА, свързани с качеството, състава или други характеристики на опаковките, пускани на пазара от “..........”.

СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 9. Договорът е с неопределен срок и се прекратява при възникване на основания за това, посочени в настоящия договор.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РЕПАК

Чл. 10. РЕПАК организира, подпомага и контролира прилагането на система за разделното събиране, съхранение, транспортиране и рециклиране на отпадъците от опаковки. Съгласно договора “..........” предоставя извозването на разделно събраните рециклируеми отпадъци от опаковки на РЕПАК.
Чл.11. За изпълнение на задълженията си по чл.10, РЕПАК извършва самостоятелно или сключва договори за изпълнение на посочените дейности с лица-подизпълнители, притежаващи съответните разрешения/регистрации по чл.35 от ЗУО.
Чл. 12. Ал.(1). РЕПАК се задължава да изпълни законовото задължение за оползотворяване на отпадъци от опаковки, произтичащо от чл. 14, ал.1 и съгласно сроковете и целите разписани в чл.9 от НАРЕДБАТА, както и да освободи “..........” от заплащането на държавната продуктова такса за периода, за който е подадена справка и е заплатена месечна вноска за оползотворяване на РЕПАК.
Ал.(2).“..........” се задължава да подава информация за прогнозните количества опаковки като опаковани стоки, които ще пусне на пазара, чрез писмена заявка / Приложение 4/, изпратена на РЕПАК най-късно до 15 януари за всяка година от действието на договора.
Ал.(3). В случай, че задължението за оползотворяване не бъде изпълнено по вина на РЕПАК, и това неизпълнение е установено с влязла в сила заповед на Министъра на околната среда и водите по чл.67, ал.1 от НАРЕДБАТА, РЕПАК се задължава да плати продуктова такса в размера, предвиден по Приложение 3 към към чл. 1, ал. 5, т.3 от Наредба за определяне на реда и размера на заплащане на продуктова такса за продукти след употребата, на които се образуват масово разпространени отпадъци ПМС 120 /ДВ бр.53/2008 г./ за количеството отпадъци от опаковки декларирано от “..........”.
Ал.(4). Неизпълнението на задължението ще се счита, че не е по вина на РЕПАК, и дружеството няма да носи отговорност по предходната алинея ако:
а/“..........” не предоставя справки по Приложение 2 и 3, към настоящия договор или справките са грешно и/или ненавременно подадени спрямо договора.
б/“..........” допусне грубо нарушение на договора, което значително затруднява или прави невъзможно изпълнението на договора от страна на РЕПАК;
в/“..........” необосновано поиска неговото предсрочно прекратяване преди края на текущата година.
г/“..........” не заплати в срок дължимото възнаграждение за оползотворяване по настоящия договор
Чл. 13. Ал.(1). РЕПАК ще предоставя на “..........” отменимото и непрехвърлимо право, ограничено на територията на Р. България, да поставя върху опакованите продукти регистрираната от РЕПАК търговска марка /Приложение №1/. За целта РЕПАК надлежно е направило заявка за регистрация в Патентното ведомство на Р. България на търговска марка, която ще бъде използвана от членове на РЕПАК, съобразно условията по този договор.
Ал. (2). Опакованите стоки, пускани на пазара на територията на Република България, на които е поставена марката по смисъла на чл. 9 от Закона за марките и географските означения, регистрирана на територията на страната или на територията на друга страна, независимо от наличието или липсата на членство на лицето към момента на пускането на съответните опаковани стоки на пазара, в организацията по оползотворяване, на която принадлежи съответната марка, могат да запазят поставената марка.
Чл. 14. Въз основа на получената информация по Приложения 2 и 3, РЕПАК подготвя и предоставя годишния доклад до МОСВ по чл. 54, ал.1 от НАРЕДБАТА с фактическите констатации във връзка с изпълнението на задълженията за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъци по чл.9 от НАРЕДБАТА, както и оказва съдействие от всякакъв вид във връзка с изпълнението на настоящия договор.
Чл. 15. РЕПАК се задължава да изготви годишния доклад по чл. 49 от НАРЕДБАТА пред ИАОС, съдържащ информация за депозитните системи за опаковките за многократна употреба на всички свои членове, подали информация по Приложение 3 към договора.
Чл. 16. РЕПАК издава на “..........” удостоверение по образец, съгласно чл.21 на Наредба за определяне на реда и размера на заплащане на продуктова такса за продукти след употребата, на които се образуват масово разпространени отпадъци ПМС 120 /ДВ бр.53/2008 г., че то е член на колективната система за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки, организирана от РЕПАК и е освободена от задължението да представя паричен превод по сметката на ПУДООС.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА “..........”

Чл. 17. “..........” предоставя на РЕПАК до 20-то число на текущия месец, надлежно оформени и подписани справки по образец /Приложение 2/ за вида и количествата на опаковките, пускани от него на пазара.
При месечни такси не надхвърлящи 100 лв. справките се изпращат веднъж на три месеца за тримесечен период до 20-то число на четвъртият месец.
Страните се съгласяват, че Приложение 2 ще бъде получавано чрез факсово съобщение , поща, куриер или електронна поща.
Чл.18. Ал.(1). До 30 октомври на текущата година “..........” има право да заявява по-големи количества за оползотворяване от уговорените в чл. 12, ал.2 от договора, като увеличението не може да надвишава с повече от 25% уговореното за съответната година.
Ал.2. В случай, че исканото от“..........” увеличение на количествата е по-голямо от 25%, то изпълнението на целите за оползотворяване подлежи на предоговаряне.
Ал. 3. При условие, че не се постигне договореност по ал.2, РЕПАК гарантира изпълнението само до 25-те процента увеличение на количествата, допълнително пуснати на пазара опаковани стоки.
Чл. 19. В изпълнение на изискванията на чл. 49 от НАРЕДБАТА, “..........” се задължава да представя до 30 януари годишен отчет за опаковките за многократна употреба, съгласно Приложение 3. Справката трябва да носи мокър печат и подпис.
Чл. 20. При поискване, “..........” се задължава да предоставя на РЕПАК цялата информация, изискуема по чл. 50, т. 1, 2 от НАРЕДБАТА, както и декларациите по Приложения 1 и 4 от ПЗР на НАРЕДБАТА.
Чл. 21. При необходимост, “..........”оказва допълнително съдействие и представя коректна информация на РЕПАК във връзка с изготвянето на годишния доклад до МОСВ, както и във връзка с предоставянето на актуализирани данни, изискани от МОСВ.
Чл. 22. “..........” заплаща на РЕПАК уговорената в Анекс 1 /Тарифа за определяне на единичния размер на месечната вноска за оползотворяване/ месечна вноска в посочените срокове и при спазването на договорените условия.
Чл. 23. “..........” се задължава да не възлага изпълнението на задължението за оползотворяване на отпадъци от опаковки на други организации по оползотворяване.
Чл. 24. Ал.1 “..........” може да поставя на произвежданите и внасяни опаковани стоки, предмет на този договор, регистрираната от РЕПАК търговска марка, като приема правилата за нейното ползване. Тези правила ще бъдат уговорени в Приложение 1 към настоящия договор и представляват неразделна част от него.
Ал.2. “..........” няма право да предоставя марката за ползване на трети лица.
Ал.3. “..........” се задължава да ползва марката във вида, в които му е предоставена. Тя може да бъде ползвана единствено като се поставя на пусканите на пазара опаковки, с цел удостоверяване на принадлежността на опаковката към колективната организация за оползотворяване, организирана от РЕПАК. Поставянето на марката върху опаковката с друга цел не е разрешено.
Ал.4. В случай, че този договор бъде прекратен, “..........” се задължава да прекрати използването на марката незабавно. Това правило не се отнася за стоки, пуснати вече в обръщение, като това се установи със съответните писмени доказателства и се състави нарочен протокол относно количествата маркирани опаковки и срокът, в който същите ще бъдат реализирани на пазара .
Ал.5. По време на действието на договора и след неговото прекратяване, “..........” се задължава да не регистрира марки, които са сходни, идентични или наподобяващи регистрираната от РЕПАК марка.
Ал.6. Ако “..........” наруши условията, при които е предоставено правото за ползване на марката, той следва да плати на РЕПАК санкция в размер на 6 000 /шест хиляди/ лева за всяко констатирано нарушение, ако по закон не подлежи на по-голяма санкция. Независимо от плащането на санкция, РЕПАК ще има правото да упражни всичките си искове за вреди, произтичащи от нарушението на клаузите по отношение ползването на марките.

РЕД И НАЧИН ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА МЕСЕЧНАТА ВНОСКА ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ

Чл. 25. Ал.(1). РЕПАК изпълнява задълженията си по настоящия договор срещу заплащането на месечна лицензионна такса. Месечната такса, която се заплаща от “..........” на РЕПАК, начинът за нейното определяне, както и условията, при които ще се извършва плащането, се определя с Анекс 1 /Тарифа за определяне на единичния размер на месечната вноска за оползотворяване/ към договора.
Ал.(2). Анекс, отразяващ тарифата за месечната лицензионна такса за оползотворяване се подписва между страните по договора едновременно с подписването на настоящия договор.
Ал.(3). РЕПАК АД има право едностранно да изменя тарифата на месечната вноска за оползотворяване, в случай че настъпят промени в Наредбата за определяне реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата, на които се образуват масово разпространени отпадъци или когато компетентните органи установят нови задължителни изисквания към дейността на РЕПАК АД или по отношение на размера на лицензионната месечна вноска на Организациите по оползотворяване. За направените промени страните подписват допълнителен Анекс. При неподписване на такова споразумение в едномесечен срок след получаването му, действието на договора се прекратява.
Чл. 26. Ал.(1). Месечната вноска към РЕПАК се заплаща до 30 число на месеца, следващ отчетния, за който тя се дължи. Размерът на месечната вноска се определя на база подадените данни по Приложение 2, което трябва да бъде получено до 20-то число на текущия месец. При размер на месечната вноска под 100 лв. тя се заплаща веднъж на три месеца до 20 число на четвъртият месец.
Ал.(2). Справката по Приложение 2 за м. декември следва да бъде получена до 05 януари на следващата година, а фактурата за дължимата месечна вноска ще бъде издавана с дата 31 декември на предходната година.
Чл.27. Месечната вноска на РЕПАК се заплаща по банков път. Фактурите за получената месечна вноска се издават от РЕПАК след получаване на справката по Приложение 2, в срок съгласно ЗДДС И ЗС. Фактурата се получава лично или по електронен път в системата на e-invoice.bg .

НЕУСТОЙКИ

Чл.28. При забава на плащане на месечната такса за оползотворяване “..........” дължи неустойка в размер на законната лихва, съгласно правилата на чл. 86 от ЗЗД.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 29. Едностранно прекратяване на договора:
Ал.1. Ако “..........” дължащо на РЕПАК вноска за оползотворяване, не направи две последователни плащания на дължимата вноска съгласно реда, уговорен в договора и анекс 1, РЕПАК има право да развали договора незабавно. В случай, че договорът бъде прекратен поради две последователни не плащания, РЕПАК ще бъде задължен да изпълнява задълженията си само за периода, за който е заплатена такса за оползотворяване. При прекратяване на договора РЕПАК ще издава удостоверение, доказващо, че “..........” е членувало и е изпълнявало задълженията си чрез РЕПАК само за периода на действието му.
Ал.2. РЕПАК има право да прекрати договора с “..........”, в случай че то не подава коректна и в посочените срокове информация, необходима за изпълнението на този договор. При констатирането на такъв случай РЕПАК се освобождава от задължението за оползотворяване и достигане на целите по чл.9 от НАРЕДБАТА.
Ал.3. “..........” може да прекрати договора, ако РЕПАК виновно не изпълни задължението си за оползотворяване на декларираните от нея количества отпадъци от опаковки, съгласно ЗУО.
Ал.4. При неподписване на предложените изменения по чл.25 ал.3
Чл. 30. Независимо от предходния член, договорът може да бъде прекратен и в следните случаи:
Ал.1 По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
Ал.2. При загубване от страна на РЕПАК на разрешението за организация по оползотворяване по смисъла на чл. 81, ал.1 от ЗУО;
Ал.3. С тримесечно предизвестие преди 31 декември на текущата година. В този случай договорът ще се счита за прекратен от 01 януари на следващата година.
Ал.4. Някоя от страните по договора е обявена в несъстоятелност.

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 31. Всяка от страните ще счита всяка информация, касаеща другата страна, придобита във връзка с изпълнението на този договор за конфиденциална, с изключение на тази, която е публично достъпна или която следва да бъде разкрита от някоя от страните по силата на закона.
Чл. 32. Разкриването на информация, станала известна във връзка с изпълнението на този договор е възможно само с предварителното съгласие на засегнатата страна. Разпоредбите на тази точка не се отнасят до информация, която РЕПАК е задължена да разкрие пред компетентните органи на държавната администрация с оглед точното изпълнение на задължението, поето от РЕПАК по силата на този договор.
Чл.33. Всяка информация, която “..........” счита за конфиденциална, следва да бъде отбелязана с гриф “поверително”.

НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 34. Страните по този Договор се освобождават от отговорност за нарушение или неизпълнение на задълженията, когато нарушението или неизпълнението се дължи на непреодолима сила.
Чл. 35. Непреодолима сила по смисъла на този Договор е всяко непредвидимо или непредотвратими събития с извънреден характер, което е настъпило след датата на този Договор и е извън контрола на страните и вследствие на което изпълнението на съответните задължения става невъзможно.
Чл. 36. Страната, засегната от непреодолима сила, предприема всички необходими действия и мерки, за да сведе до минимум всички вреди и загуби, и уведомява писмено другата страна веднага, щом узнае за настъпването на непреодолимата сила, /но не по-късно от 10 /десет/ дни след узнаването/. В уведомлението се описва достатъчно подробно настъпилото събитие и действията, предприети от страната за ограничаване на последиците му. При не уведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.
Чл. 37. Ако предвиденото уведомяване бъде извършено, изпълнението на задълженията на страната, засегната от непреодолима сила, се спира за времетраенето на събитието. Ако събитието продължи повече от 6 месеца, страните могат да се споразумеят да прекратят този Договор и всички произтичащи от него задължения / с изключение на дължимите вземания и задължения, възникнали преди настъпването на непреодолимата сила/.
Чл. 38. Страните не могат да се позовават на непреодолима сила, когато събитието е причинено от тяхна небрежност или умишлено действие. Недостигът на парични средства не представлява непреодолима сила.
Чл. 39. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по Договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Чл. 40. Този Договор и правата и задълженията по него се регулират и тълкува в съответствие с правото на Република България.
Чл. 41. Всички спорове и разногласия между страните, възникнали във връзка с клауза на Договора и отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, се разрешават приятелски чрез преговори. Ако страните не се споразумеят, те отнасят въпроса на арбитраж съобразно българското законодателство пред Арбитражния съд към Българската търговско-промишлена палата със седалище София, България, съгласно неговия правилник и процедури и в съответствие с българското материално право.

ДРУГИ

Чл. 42. Този Договор изразява пълното споразумение между страните относно неговия предмет и замества всички предходни писмени или устни уговорки и споразумения между тях. Страните са съгласни, че никоя от тях не е сключила Договора, като разчита на декларация, гаранция или задължение, които не са посочени в този Договор.
Чл. 43. Измененията на този Договор имат сила само ако са извършени в писмена форма и са подписани от РЕПАК и “..........” или от тяхно име.
Чл. 44. Всички клаузи на Договора са задължителни и пораждат ползи за страните по него и за техните правоприемници по закон или по договор. Никоя от страните не може да прехвърля или делегира права или задължения по този договор без предварително писмено съгласие от другата страна.
Чл. 45 Ако някоя клауза на този Договор е недействителна или неизпълнима, доколкото е възможно всички останали клаузи на Договора остават в сила и са задължителни за страните по него.
Чл. 46. Всички приложения, които са прикрепени към Договора или към които той препраща, съставляват неразделна част от него.

Този договор е съставен в два оригинални екземпляра /един екземпляр за “..........” и един за РЕПАК/.

АНЕКСИ:

Анекс 1 – Тарифа за определяне на единичния размер на месечната вноска за оползотворяване по видовете използван опаковъчен материал, плащана на “РЕПАК” АД и условията за нейното заплащане.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1.Приложение 1 – Правила за маркировката, поставяна от членовете на “РЕПАК” върху опаковките за доказване принадлежността им към тази колективна организация.
2.Приложение 2 – Отчет за пуснатите на пазара опаковки по вида на материала, за които се заплаща месечната вноска.
3.Приложение 3 – Отчет за опаковките за многократна употреба.
4. Приложение 4 – Заявление за прогнозни данни.

ДРУГИ

1.Удостоверение за участие в организация по оползотворяване.
2.Копие от лиценза на организацията по оползотворяване.

 

 

За «РЕПАК» АД:                                                                                                                                                                                     За «..........»,,,,,,,:

Иван Михов: ,,,,,,,,,,,,:
/Изп.директор/ /,,,,,,,,,,,,,,/


 
Законодателство лого на RePack образование Разделно събиране Акционери за клиенти Партньори За Контакти за нас

302 Found

Found

The document has moved here.


Apache/2.4.25 (Debian) Server at www.irisvisia.com Port 80