, .

.

View Web design

 
Законодателство
Акционери
Партньори
за клиенти
за нас
лого на RePack
Разделно събиране
образование
За Контакти
 
Нов адрес:
София 1000,
ул. „Никола Габровски“ 16,
офис 2
Телефон:
02/ 983 64 44 ;983 58 88;983 63 33
Факс:983 59 99
Мобилен:088 785 9005:089 966 1609
E - mail :repack@abv.bg
Лице за контакти:
Иван Михов
 
 

анекс 1


АНЕКС 1-2013
КЪМ ДОГОВОР № ………
ЗА ПОЕМАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕ ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ОТ ОПАКОВКИ

Днес, 01.01.2013г. между :

“РЕПАК”АД, рег. по ф.д. 6159/2004 г., ЕИК по БУЛСТАТ:131257549, със седалище: гр. София, ул. “Иван Вазов”№36 и адрес на управление и кореспонденция: гр.София 1000, ул.”Екзарх Йосиф”№77, представлявано от Иван Стефанов Михов в качеството му на Изпълнителен директор на дружеството
и
“....................................................................................................” ……...…., рег. по ф.д. ............/................г., ЕИК по БУЛСТАТ: ........................... със седалище и адрес на управление: гр...................................................., бул.”............................................................................................................”№..............., представлявано от ................................................................................................................в качеството му на ……........……........…., се сключи следният анекс, с който страните по договор №............... за поемане на задължение по оползотворяване на отпадъците от опаковки се договарят, че месечната вноска за оползотворяване се определя и заплаща съгласно следната:

Тарифа за определяне на единичния размер на месечната вноска за оползотворяване по видовете
използван опаковъчен материал, считано от 01.01.2013г.

1. Месечна вноска за оползотворяване ( Рмес ) – определя се по формулата:
( 1 ) Рмесец [лв] = ∑ ( К g1; g2; g3; g4; g5; g6;g7;g8 . VPl; C; PAP; Gl; Fe; ALU;FOR;DR );
където:
Рмесец [лв] -определя се като сума от произведенията на количеството пускани на пазара опаковки по видове материали и тарифата за всеки опаковъчен материал по таблица №1.
K[кг] -е количеството (килограми) опаковки, пуснати на пазара за съответния вид опаковки през отчетния месец.
V [лв/кг] -тарифа за конкретния вид използван опаковъчен материал – в колона [3] на Таблица №1
След заместването на K и V по таблица №1, формула ( 1 ) придобива следния вид:

( 2 ) Рмесец [лв] = K[кг].Pl[лв/кг] + K[кг].C[лв/кг] + K[кг].PAP[лв/кг] +K [кг].GL[лв/кг] +
+ K[кг].Fe[лв/кг] + K[кг].ALU[лв/кг] + K[кг].FOR[лв/кг] + K[кг].DR[лв/кг

2. 1. Тарифа в лв/кг без ДДС за различните опаковъчни материали считано от 2013г.:

№$

Вид материал

 Държавна такса
ПУДООС по Прил. 3 на ПМС120 (ДВ бр.53)  за 2013 г.
(лв./кг.)

Лицензионна такса на „РЕПАК”АД
от 2013 г.
 
(лв./кг)

 

(1)

(2)

(3)

1

Пластмаси (PL)

2,33

0,09 

2

Композитни  материали (C)

1,73

0,11

3

Хартия и картон (PAP)

0,67

0,07

4

Стъкло(GL)

0,20

0,04

5

Метали(FE)

0,13

0,03

6

Алуминий(AL)

0,60

0,08

7

Дърво(FOR)

0,40

0,04

8

Други не упоменати: текстил, керамика, порцелан и др.

 

0,80

 

0,19

2.2. “РЕПАК”АД има право едностранно да изменя тарифата на месечната вноска за оползотворяване, в случай че настъпят промени в Наредбата за определяне реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци или когато компетентните органи установят нови задължителни изисквания към дейността на “РЕПАК” АД или по отношение на размера на лицензионната месечната вноска на Организациите по оползотворяване. За направените промени страните подписват допълнителен Анекс. При неподписване на такова споразумение в едномесечен срок след получаването му, действието на договора се прекратява.

3. Ред за плащане на вноските за оползотворяване

3.1. Месечната справка по Приложение-2 се изпраща до 20-то число на всеки месец, следващ предходния (отчетния) месец за годината.
При месечни вноски под 100 лева се изпраща справка по Приложение-2 за всеки тримесечен период и се заплащат до 30-то число на четвъртият месец, в който е направен отчета.

3.2. Вноската за оползотворяване се заплаща до 30-то число на месеца, следващ предходния (отчетния) на годината, за който тя се дължи по следната банкова сметка: ТБ“ИНВЕСТ БАНК”АД – Централно управление, IBAN:BG74IORT80481000645600; BIC: IORTBGSF - “РЕПАК”АД.

3.3. Ако лицето, дължащо справка и/или вноска към “РЕПАК”АД, наруши сроковете съгласно чл.3.1, чл.3.2, ”РЕПАК”АД има право да изпрати писменно напомнително писмо за изпращане на справката или за изплащане на изискуемото вземане.

3.4. В случай на забавяне заплащането на вноската,”РЕПАК”АД е в правото си да начислява лихва за просрочено плащане в размер на: законоустановения основен лихвен процент за периода, плюс 10% лихва на годишна база.

3.5. Ако лицето, дължащо на “РЕПАК”АД месечна справка и/или месечна вноска за оползотворяване, наруши в два поредни отчетни периода сроковете уговорени по-горе, ”РЕПАК” АД има правото да прекрати договора незабавно, съгласно “Договора за поемане на задълженията по оползотворяване”.

3.6. В случай, че договорът бъде прекратен съгласно чл.3.5, “РЕПАК” АД изпълнява задълженията си само за периода, за който е заплатена месечна вноска.

Този Анекс е съставен в два оригинални екземпляра ( един екземпляр за “.....................................” и един за” РЕПАК”) и е неразделна част от Договора.

За «РЕПАК» АД: За “.............................................” …….

Иван Михов: ..............................:
/Изп.директор/ /........................./


 
Законодателство лого на RePack образование Разделно събиране Акционери за клиенти Партньори За Контакти за нас

302 Found

Found

The document has moved here.


Apache/2.4.25 (Debian) Server at www.irisvisia.com Port 80